Tràmits

Hi ha diferents serveis que ofereixen informació i atenció a persones amb capacitats diverses:
 • IMSD
 • Centre d’Atenció a la Discapacitat (CAD)

 • L’Ajuntament de Mollet disposa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que ofereix informació i tramitació de gestions muncipals.
  També existeix un servei d’intèrpret per a persones sordes.
  La valoració oficial de la discapacitat  per part de l’organisme competent és la porta d’accés a la cartera de prestacions, recursos i serveis adreçats a les persones amb capacitats diverses.
  El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% facilita, en el cas que també s’acompleixin els requisits corresponents, sol·licitar els següents recursos:
  Les persones amb discapacitat que tinguin una valoració del seu grau de  dependència, poden accedir als serveis i prestacions de suport a l’autonomia que marca la normativa.
  En el cas que una persona no es pugui desplaçar fora de casa i hagi de renovar el seu DNI, pot sol·licitar fer el tràmit a domicili.

  IMSD

  L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) és un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que té per objectius la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat, el tractament multidisciplinari de les seves capacitats, l’assessorament a les seves famílies i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  Més informació: IMSD

  Centre d'Atenció a la Discapacitat (CAD)

  És el servei encarregat de la informació, valoració i orientació de persones (infants i adults) amb discapacitat. Entre altres, atorga el certificat amb el reconeixement del grau de discapacitat..
  Més informació: CAD Badalona

  Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

  L'Oficina d'Atenció Ciudadana (OAC) ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre la ciutat, així como la possibilitat de tramitar de forma integrada la majoria de las gestions de l'Ajuntament
  Més informació: OAC

  Servei d'intèrpret per a persones sordes en tramitacions municipals

  L'Ajuntament de Mollet, a petició de la persona que ho requereixi, tramitarà de manera gratuïta la sol·licitud d'un/a intèrpret en llengua de signes a la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). L'objecte del servei és que la persona interessada pugui adreçar-se personalment a qualsevol dels serveis i/o oficines de l'Ajuntament per tal de resoldre gestions municipals.

  Valoració de la discapacitat

  És la valoració oficial del grau de discapacitat que fan els equips competents, els CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat). Facilita l'accés a diversos serveis, programes i prestacions...
  On es tramita? Al Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat del CAD Badalona.
  Més informació:
  Sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de la discapacitat

  Targeta acreditativa de discapacitat

  És un document acreditatiu de la condició de discapacitat. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya. S'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. programes i prestacions...
  El certificat de reconeixement de la situació de discapacitat permet accedir als recursos que ofereix el Departament de Benestar Social i Família i a totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat.
  Qui pot fer la sol·licitud? Les persones que, a causa d'una malaltia permanent, es troben en situació de discapacitat per a les activitats de la vida diària. Les persones que pateixen alguna disminució, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial, i necessitin saber el grau de discapacitat.
  On es tramita? A qualsevol oficina d'Afers Socials i Família. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Targeta acreditativa de la discapacitat

  Prestació per fill o menor a càrrec

  És una assignació econòmica gestionada per la Seguretat Social. S'atorga per cada fill/a menor de 18 anys amb discapacitat a càrrec del beneficiari, o major de 18 anys si té reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%. També hi tenen dret les famílies amb fills majors d'edat que han vist modificada judicialment la seva capacitat d'obrar, encara que tinguin un grau de discapacitat menor al 65%. La prestació per fill a càrrec és incompatible amb la PNC. No s'exigeix cap límit d' ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari de l'assignació per fill o menor acollit a càrrec quan aquest té una discapacitat. La quantia que es percep és de 1.000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals).
  On es tramita? A qualsevol oficina de la Seguretat Social. Oficina de la Seguretat Social de Mollet
  Més informació:
  Prestació per fill a càrrec

  Carnet de família nombrosa

  És un document que acredita les unitats familiars que tenen 3 o més fills/es, o 2 si un d'ells és una persona amb discapacitat. Dona accés a diferents avantatges.
  On es tramita? A qualsevol oficina d'Afers Socials i Família. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Títol de família nombrosa. Xarxa d'avantatges per a famílies nombroses.

  Carnet de família monoparental

  És un document que reconeix la situació d'aquelles famílies formades per un o més fills/es menors de 21 anys, o menors de 26 anys si estudien, conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona. En el cas de persones amb discapacitat no hi ha límit d'edat sempre que convisquin amb la família.
  On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Títol de família monoparental

  Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA)

  Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.
  Ajuts per a Serveis:

 • Ajuts per a tractaments: Rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat./li>
  Ajuts per a mobilitat i transport:
 • Ajuts per a mobilitat: Obtenció o reconversió del permís de conduir, adquisició del vehicle i adaptació del vehicle.
 • Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis: Atenció precoç, rehabilitació, ensenyament reglat post obligatori; i formació ocupacional en centres autoritzats, per alumnes de majors de 16 anys.
 • Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució visual.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució auditiva.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució física.
 • On es tramita? Ajuts tècnics per a persones amb disminució física. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA)

  Sol.licitud i reconeixement de la dependència

  El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, més coneguda com a Llei de Dependència. En aquest sentit, la Llei reconeix tres graus de dependència: I, II i III.
  On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Títol de família monoparental

  Tramitació del DNI des de casa

  És un servei del Cos Nacional de Policia. Realitza les noves tramitacions o renovacions del DNI a domicili a totes aquelles persones amb una malaltia o discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.
  On es tramita? Oficina d'expedició de Granollers / Oficina d'expedició de Montcada
  Més informació:
  Tramitació del DNI en cas d'impossibilitat de desplaçament