Autonomia personal

Els productes de suport afavoreixen l’autonomia de les persones amb capacitats  diverses. Hi ha diferents serveis i entitats que ofereixen informació i asessorament en aquest àmbit:


A nivell econòmic, existeixen prestacions i descomptes per a l’adquisició de productes de suport:


Hi ha diferents recursos que poden facilitar productes de suport:

Centre per a l'Autonomia Personal Sirius

És un servei públic de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i de la gent gran.
Més informació:
Centre per a l'Autonomia Personal Sírius

Centre de Vida Independent (CVI)

És una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i amb discapacitat, mitjançant la implantació d'ajudes tècniques, noves tecnologies i l'eliminació de les barreres arquitectòniques. S'ofereixen visites personalitzades en el propi centre o en el domicili de la persona usuària, per obtenir un informe de valoració de cada situació en particular.
Més informació: Centre de Vida Independent (CVI)

Centre de Recursos Aspace (CRA)

És un recurs de la fundació ASPACE Catalunya (paràlisi cerebral) dirigit a persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals que hi treballen. Compta amb un servei d'assessorament, avaluació, entrenament i tractament en:

 • Reentrenament i estratègies per realitzar activitats de la vida quotidiana
 • Desplaçament, posicionament, mobiliari i transferències
 • Control de l'entorn i domòtica
 • Comunicació
 • Accés a l'ordinador i a les noves tecnologies
 • Formació dels professionals i familiars
  Més informació: Centre de recursos i tecnologia de suport d'ASPACE

 • Centre de Recursos per a la pluridiscapacitat (Nexe Fundació)

  És un centre especialitzat en la pluridiscapacitat infantil i els trastorns del desenvolupament. Hi poden accedir les famílies de nens/es amb pluridiscapacitat de 0 a 18 anys de Catalunya, així com professionals, entitats i centres que els atenen. Ofereix:

 • Banc de recursos
 • Informació i assessorament relatiu a serveis, recursos i ajudes
 • Serveis i activitats de suport, orientació i formació a les famílies
 • Formació especialitzada per a professionals
 • Recursos per a l'educació i la sensibilització en la diversitat i la discapacitat
  Més informació: Nexe Fundació

 • Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA)

  Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.
  Ajuts per a Serveis:

 • Ajuts per a tractaments: Rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat./li>
  Ajuts per a mobilitat i transport:
 • Ajuts per a mobilitat: Obtenció o reconversió del permís de conduir, adquisició del vehicle i adaptació del vehicle.
 • Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis: Atenció precoç, rehabilitació, ensenyament reglat post obligatori; i formació ocupacional en centres autoritzats, per alumnes de majors de 16 anys.
 • Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució visual.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució auditiva.
 • Ajuts tècnics per a persones amb disminució física.
 • On es tramita? Ajuts tècnics per a persones amb disminució física. Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA)

  Prestacions ortoprotètiques

  Són ajuts per a l'obtenció de diferents productes ortoprotètics (pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes) que dona el sistema de salut. El CatSalut garanteix a les persones assegurades l'obtenció d'aquests productes prescrits per metges de la xarxa sanitària pública i que estiguin inclosos a la cartera del sistema nacional de salut vigent.
  El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l'aportació màxima del CatSalut.
  Més informació: Catàleg de prestacions ortoprotètiques

  Subvencions socials del Centre Auditiu GAES

  Les persones amb dèficits auditius que compleixin els requisits econòmics previstos per l'entitat, poden gaudir de descomptes sobre el preu de venda d'audiòfons, piles, accessoris i reparacions, així com revisions gratuïtes.
  GAES a Mollet: Botiga GAES a Mollet
  Més informació: GAES

  Gossos d'assistència

  Són gossos que han estat ensinistrats per donar servei i assistència a persones amb diversos tipus de discapacitat.
  Hi ha diferents modalitats:

 • Gos guia o pigall: ensinistrat per guiar persones amb discapacitat visual o sordcegues.
 • Gos de servei: ensinistrat per prestar ajut a persones amb discapacitat física tant en l'entorn privat com en l'extern.
 • Gos de senyalització de sons: ensinistrat per avisar les persones sordes de diferents sons i indicar la font de procedència.
 • Gos d'avís: ensinistrat per donar una alerta mèdica en cas de crisi epilèptica, diabètica o altres tipus de malalties que es reconeguin.
 • Gos per a persones amb trastorns de l'espectre autista: ensinistrat per tenir cura de la integritat física d'una persona amb trastorns de l'espectre autista.
  Més informació: Gossos d'assistència ITCAN