Ajudes

Les persones amb discapacitat reconeguda tenen dret a diferents prestacions econòmiques. Entre elles, hi ha les prestacions contributives. S’atorguen si hi ha hagut una determinada cotització prèvia al règim de la Seguretat Social:

En canvi, hi ha altres prestacions que no requereixen cap cotització prèvia a la Seguretat Social:

Incapacitat laboral permanent

És una prestació contributiva de la Seguretat Social.
Està dirigida a persones treballadores que, a causa d'una malaltia o accident, vegin reduïdes o anul·lades les seves capacitats laborals de forma presumiblement permanent.
La quantia econòmica de la prestació depèn del grau d'incapacitat que es reconegui a la persona sol·licitant:

 • Incapacitat permanent parcial i qualificada
 • Incapacitat permanent total
 • Incapacitat permanent absoluta
 • Gran invalidesa
  On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Mollet
  Més informació:
  Incapacitat permanent de la Seguretat Social

 • Pensió d'orfandat

  És una prestació contributiva de la Seguretat Social en forma de pensió, motivada per la defunció d'un o dels dos familiars de primer grau (pare o mare) i destinada a compensar la situació de necessitat econòmica en la que puguin quedar els fills/es. Les persones amb discapacitat, si compleixen certs requisits, poden seguir rebent la pensió d'orfanesa un cop complerts els 21 anys.
  On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Mollet
  Més informació:
  Pensió d'orfandat

  Prestació per fill a càrrec

  És una assignació econòmica gestionada per la Seguretat Social. S'atorga per cada fill/a menor de 18 anys amb discapacitat a càrrec del beneficiari, o major de 18 anys si té reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%. També hi tenen dret les famílies amb fills majors d'edat que han vist modificada judicialment la seva capacitat d'obrar, encara que tinguin un grau de discapacitat menor al 65%. La prestació per fill a càrrec és incompatible amb la PNC.
  On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Mollet
  Més informació:
  Prestació per fill a càrrec

  Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

  És una prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic, competència de la Generalitat de Catalunya, a favor de persones de 18 a 65 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%. La PNC és incompatible amb la prestació per fill a càrrec.
  On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

  Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI)

  És una prestació econòmica a extingir, a excepció del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport. Entre altres requisits, cal que la persona tingui mobilitat reduïda i uns ingressos que no superin els barems establerts.
  On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
  Més informació:
  Prestacions socials i econòmiques per a persones amb discapacitat